Medezeggenschap

In de Medezeggenschapsraad (MR) hebben directie, personeel, ouders en leerlingen zitting. De MR bespreekt belangrijke zaken met betrekking tot het beleid van de school.

Voor belangrijke besluiten, zoals het schoolplan, het zorgplan, en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid is instemming van de MR nodig. Bij andere beslissingen kan de directie de MR om advies vragen, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling et cetera. De MR heeft de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven op onderdelen van het beleid en kan zich daarnaast beroepen op het informatierecht.

De directie hecht grote waarde aan goed overleg met de MR, omdat daardoor een breed draagvlak ontstaat voor alle besluiten.

MR-deelraad en Gemeenschappelijke MR

Onze school heeft een eigen MR-deelraad. Verder is er binnen Openbaar Onderwijs Groningen voor de scholen voor voortgezet onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) actief. In de GMR komen schooloverstijgende beleids­zaken aan de orde.